2# Έρευνα και Ανάπτυξη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πρόγραμμα ΔΙΑ.ΠΛΑ.Σ.Ι.Σ, “Διαχειριστικά Πλάνα Σημείων Ιστορικής Σημασίας: Προτυποποίηση, οδηγός έρευνας και νέες τεχνολογίες” με τη χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και του Υπουργείου Ανάπτυξης (Δράση: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού). Το πρόγραμμα βασίστηκε στην ανάπτυξη της μεθοδολογίας και στη δημιουργία ενός εγχειριδίου για την εκπόνηση πλάνων διαχείρισης ιστορικών οικισμών, μουσείων κλπ (με έμφαση και στη συμβολή των νέων τεχνολογιών στην κατεύθυνση αυτή), που θα διευκολύνει ιδιαίτερα τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στόχος του προγράμματος είναι να δημιουργήσει ένα πρότυπο για την εκπόνηση διαχειριστικών πλάνων, που θα μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί από τους αρμόδιους φορείς όχι μόνο για την ένταξη σημείων ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, υπό την αιγίδα της UNESCO ή άλλων διεθνών οργανισμών, αλλά και για “ίδια χρήση”, για το σχεδιασμό δηλαδή της ανάδειξης και προστασίας τους με γνώμονα τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της σύνδεσης των μνημείων με τις τοπικές κοινωνίες. Η προτυποποίηση των διαχειριστικών πλάνων θα λαμβάνει υπ’ όψιν τις ελληνικές νομικές, κοινωνικές και οικονομικές ιδιαιτερότητες (άρα δεν θα αποτελεί απλή “αντιγραφή” αντίστοιχων πλάνων που υπάρχουν στο εξωτερικό) και θα πραγματοποιηθεί με τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων φορέων, κύρια αυτών του Υπουργείου Πολιτισμού.

Οι άξονες στους οποίους θα βασιστεί και οι οποίοι απαιτούν έρευνα από εξειδικευμένο προσωπικό είναι οι εξής: • Η διερεύνηση του νομικού καθεστώτος
• Η διερεύνηση των ειδικών κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών της ευρύτερης περιοχής
• Η ανάδειξη της πολιτισμικής ιδιαιτερότητας ή μοναδικότητας
• Η σύνδεση της τοπικής κοινωνίας με το μνημείο ή τον ιστορικό τόπο μέσα από δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης
• Η οικονομική αυτοτέλεια και αυτοδυναμία
• Η προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ
• Η διεθνής προβολή και ανάδειξη
• Η χρήση νέων τεχνολογιών για το σχεδιασμό του χώρου μετά την εφαρμογή του πλάνου, αλλά και για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του (monitoring)

BUY NOW